MARKETING ON TIKTOK

「ぶっ飛んだ」投稿で人心掌握、デュオリンゴの TikTok 戦略